بنیاد مهندسی ایران

شرح وظایف ناظران ساختمان

شرح وظایف ناظران ساختمان : ناظران رشته های معماری،عمران، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده