فروش ویژه!

شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

تومان45,000

کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

منطبق با ویرایش ۱۳۹۶

ویژه آزمون‌های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی

فهرست کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان:

فصل اول: کلیات

۴-۱-۱- اهداف کلی
۴-۱-۱-۱- این مقررات به منظور اطمینان از ایمنی،…
۴-۱-۲- اهداف عینی و انتظارات عملکردی
۴-۱-۲-۱- کارکرد مناسب و پایدار
۴-۱-۲-۲- بهداشت و سلامت
۴-۱-۲-۳- ایمنی در حین بهره‌برداری
۴-۱-۲-۴- حفظ انرژی و رعایت معیارهای ساختمان
۴-۱-۲-۵- بکارگیری و ترویج ارزشهای ایرانی- اسلامی…
۴-۱-۳ -دامنه کاربرد
۴-۱-۳-۱- این مقررات ناظر بر تمام ساختمان…
۴-۱-۳-۳- مقررات این مبحث شامل تمام ساختمانها…
۴-۱-۳-۴- ساختمان‌های ثبتشده توسط سازمان…
۴-۱-۳-۵ – این مبحث دربرگیرنده ضوابط مربوط به…
۴-۱-۳-۶- در صورت الزام به طراحی ساختمانها جهت…
۴-۱-۳-۷- چنانچه در ضوابط هر طرح توسعه و عمران…
۴-۱-۳-۸- در مواردی که ضوابط این مبحث دارای…
۴-۱-۴- استانداردها و ضوابط

۴-۱-۵- مدارک فنی

۴-۱-۵ -۱- مالکان اراضی و املاک قبل از هر اقدام…
۴-۱-۵ -۲- قبل از تهیه نقشهها محل موردنظر می‌بایست…
۴-۱-۵ -۳- مالک ساختمان یا نماینده قانونی…
۴-۱-۵-۴- مدارک فنی صدور پروانه که برای بررسی…
۴-۱-۵-۵- پس از تأیید نقشه‌ها و سایر مشخصات فنی…
۴-۱-۵-۶- شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه…
۴-۱-۶- الزامات اجرایی
۴-۱-۶-۱- استفاده از مصالح و فرآوردهها و روشهای…
۴-۱-۶-۲- استفاده از اجزاء و سیستمهای ساختمانی…
۴-۱-۶-۳- در حین ساخت، تمام مصالح و…
۴-۱-۶-۴- ساختمانها و تجهیزات کارگاههای‌…
۴-۱-۶-۵- در هنگام ساخت، باید از پیادهروها و…
۴-۱-۶-۶- در هنگام ساخت، باید تصویر پروانه…
۶-۱-۶-۷- مصالح اضافی و نخاله‌های ساختمانی باید…
۴-۱-۶-۸- درختان، گیاهان و سایر عناصری که در…
۴-۱-۶-۹- هرگاه هنگام شروع و در حین عملیات…
۴-۱-۶-۱۱- تمام زمینها و ساختمانهای خالی باید…

فصل دوم: تعاریف

تعاریف

فصل سوم: دسته‌بندی فضاها، تصرفها و ساختمانها

۴-۳-۱- دسته‌بندی فضاها
۴-۳-۲- دسته‌بندی و تعریف تصرفها
۴-۳-۲-۱- تصرفهای مسکونی/ اقامتی (م)
۴-۳-۲-۲- تصرفهای آموزشی/ فرهنگی (آ)
۴-۳-۲-۳- تصرفهای درمانی/ مراقبتی (د)
۴-۳-۲-۴- تصرفهای تجمعی (ت)
۴-۳-۲-۵- تصرفهای حرفهای/ اداری (ح)
۴-۳-۲-۶- تصرفهای کسبی/ تجاری (ک)
۴-۳-۲-۷- تصرفهای صنعتی (ص)
۴-۳-۲-۸- تصرفهای انباری (ن)
۴-۳-۲-۹- تصرفهای مخاطرهآمیز (خ)
۴-۳-۲-۱۰- تصرفهای متفرقه (ف)
۴-۳-۳- دسته‌بندی ساختمانها از نظر تعداد طبقات و
۴-۳-۳-۱- دسته‌بندی کلی:
۴-۳-۳-۲- گروهبندی جزئی:

فصل چهارم: مقررات کلی

۴-۴-۱- ارتفاع و مساحت مجاز ساختمانها
۴-۴-۱-۱- کلیات
۴-۴-۱-۲- محدودیت کلی مساحت و ارتفاع
۴-۴-۱-۳- افزایش مجاز ارتفاع و مساحت
۴-۴-۱-۴- مساحت میان طبقه‌ها
۴-۴-۱-۵- الزامات ارتفاع و مساحت طبقات در زیرزمین
۴-۴-۲- الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان
۴-۴-۳- الزامات همجواری ساختمانها، تصرفها و…
۴-۴-۴- الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان

۴-۴-۵- الزامات پیشآمدگیهای ساختمان

۴-۴-۵-۱- پیش‌آمدگی‌های مجاز در معابر عمومی
۴-۴-۵-۲ پیش‌آمدگی‌های مجاز ساختمانها در داخل…
۴-۴-۵-۳- پیش‌آمدگی‌های مجاز زیرزمین
۴-۴-۵-۴- محدودیت پیش‌آمدگی‌ها در ساختمان
۴-۴-۶- الزامات تأمین امنیت ساختمانها و…
۴-۴-۶-۱- تأمین ایمنی ساختمان در برابر سوانح طبیعی…
۴-۴-۶-۲- ایمنی متصرفین و بهویژه افراد دارای…
۴-۴-۶-۳- بهمنظور ایمنی بیشتر متصرفین در سوانح و…
۴-۴-۶-۴- بهمنظور تأمین امنیت ساختمانها و
۴-۴-۷- الزامات مناسبسازی ساختمان
۴-۴-۷-۱- در طراحی و اجرای ساختمانها و
۴-۴-۷-۲- در طراحی و ساخت مجتمعهای

فصل پنجم: الزامات عمومی فضاها

۴-۵-۱- فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس
۴-۵-۱-۱- الزامات کلی
۴-۵-۱-۲- راه‌های دسترس و خروج قابل قبول
۴-۵-۱-۳- فضاهای ورودی ساختمان
۴-۵-۱-۴- فضای راهروها
۴-۵-۱-۵- درهای ورودی اصلی
۴-۵-۱-۶- ایوانها، بالکن‌ها و سکوهای واقع در مسیر
۴-۵-۱-۷- راه‌پله‌ها
۴-۵-۱-۸- شیبراههای عبور پیاده
۴-۵-۱-۹- آسانسورها و پلکان‌های برقی
۴-۵-۱-۱۰- نورگیری و تهویه
۴-۵-۱-۱۱ دست اندازها، نرده‌ها و میله‌های دستگرد
۴-۵-۱-۱۲- کف سازی، نازککاری و پوشش‌های پله
۴-۵-۱-۱۳- پیشآمدگی در فضاهای عبوری
۴-۵-۱-۱۴- سطوح خارج ساختمان
۴-۵-۲- فضاهای اقامت

۴-۵-۲-۱- الزامات کلی

۴-۵-۲-۲- اندازههای فضاهای اقامت
۴-۵-۲-۳- نورگیری و تهویه
۴-۵-۲-۴- الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین
۴-۵-۲-۵- فضاهای الحاق شده به اتاقها و فضاهای اقامت
۴-۵-۲-۶- الزامات نورگیری طبیعی فضاها با نورگیری…
۴-۵-۲-۷- الزامات فضاهای اقامت با نورگیری…
۴-۵-۲-۸- در و پنجره
۴-۵-۳- اتاقها و فضاهای اقامت چندمنظوره
۴-۵-۳-۱- فضاهایی که هم برای اقامت و هم صرف غذا…
۴-۵-۳-۲- فضاهای مورداستفاده برای اقامت، صرف غذا و…
۴-۵-۳-۳- تمام فضاهای اقامت چندمنظوره باید مطابق…
۴-۵-۳-۴- سایر الزامات تعیینشده برای فضاهای اقامت…
۴-۵-۴- فضاهای اشتغال
۴-۵-۴-۱- الزامات کلی
۴-۵-۴-۲- اندازه‌های الزامی
۴-۵-۴-۳- نورگیری و تهویه
۴-۵-۴-۴- الزامات فضاهای اشتغال واقع در زیرزمین
۴-۵-۴-۵- فضاهای الحاق شده به اتاق‌ها و فضاهای اشتغال
۴-۵-۴-۶- الزامات فضاهای اشتغال با نورگیری از سقف
۴-۵-۵- فضاهای پخت و آشپزخانه‌ها
۴-۵-۵-۱- الزامات کلی

۴-۵-۵-۲- اندازه‌های الزامی

۴-۵-۵-۳- نورگیری و تهویه
۴-۵-۵-۴- کفسازی و پوشش دیوار
۴-۵-۶- فضاهای بهداشتی
۴-۵-۶-۱- الزامات کلی
۴-۵-۶-۲- اندازه‌های فضاهای بهداشتی
۴-۵-۶-۳- نورگیری و تهویه
۴-۵-۶-۴- الزامات فضاهای بهداشتی با نورگیری از سقف
۴-۵-۶-۵- کفسازی و پوشش دیوار
۴-۵-۷- فضاهای نیمه باز
۴-۵-۷-۱- الزامات کلی
۴-۵-۷-۲- بالکن
۴-۵-۷-۳- بالکن کمعرض
۴-۵-۷-۴- ایوان
۴-۵-۸- فضاهای باز
۴-۵-۸-۱- الزامات کلی
۴-۵-۸-۲- حیاط‌ها
۴-۵-۸-۳- حیاط‌های خلوت و پاسیوها

۴-۵-۸-۴- گودال باغچه‌ها

۴-۵-۹- فضاها و عناصر واسط نورگیری و تهویه
۴-۵-۹-۱- الزامات کلی
۴-۵-۹-۲- مجراهای خارجی نور و هوا
۴-۵-۹-۳- محفظه‌های آفتابگیر
۴-۵-۱۰- توقفگاه‌های خودرو
۴-۵-۱۰-۱- الزامات کلی
۴-۵-۱۰-۲- اندازه‌های توقفگاه
۴-۵-۱۰-۳- ورود و خروج
۴-۵-۱۰-۴- تهویه و نورگیری توقفگاه‌ها
۴-۵-۱۰-۵- توقفگاه‌های واقع در زیرزمین
۴-۵-۱۰-۶- مصالح و پوشش کف و دیوارهای توقفگاه‌ها
۴-۵-۱۰-۷- تأسیسات و تجهیزات توقفگاه‌ها

۴-۵-۱۱- انبارها

۴-۵-۱۱-۱- حداقل ارتفاع در فضاهای انباری که افراد…
۴-۵-۱۱-۲- درصورتیکه تدابیری برای تهویه فضای…
۴-۵-۱۱-۳- در صورت حضور بلندمدت افراد در…
۴-۵-۱۱-۴- رعایت مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان…
۴-۵-۱۱-۵- درصورتی‌که انبار برای نگهداری کالاها…
۴-۵-۱۲- فضاهای نصب تأسیسات
۴-۵-۱۲-۱- قرارگیری شیرها، کلیدها و کنتورهای
۴-۵-۱۲-۲- فضای موتورخانه
۴-۵-۱۲-۳- فضاهای قرارگیری دستگاه تهویه…
۴-۵-۱۲-۴- محل‌های نصب تأسیسات در فضای باز…
۴-۵-۱۳- سایر مشاعات و فضاهای خدماتی عمومی
۴-۵-۱۳-۱- فضای اقامت سرایدار
۴-۵-۱۳-۲- فضای استخر و دیگر امکانات ورزشی
۴-۵-۱۳-۳- محل بازی کودکان

فصل ششم: الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

۴-۶-۲-۱- استفاده از تعویض هوای مکانیکی به جای…
۴-۶-۲-۲- درصورت استفاده از تعویض هوای مکانیکی…
۴-۶-۲-۳- در سیستم‌های گرمایش یا سرمایش…
۴-۶-۲-۴- فضاهایی که برای آنها مقررات خاصی…
۴-۶-۳-۱- در صورت استفاده از انواع شیشه‌های مات…
۴-۶-۳-۲- در تعیین سطوح نورگذر و بازشوهای…

فصل هفتم: مقررات اختصاصی تصرفها

۴-۷-۱- تصرفهای مسکونی
۴-۷-۱-۱- ساختمان‌های مسکونی در گروه (م-۲)
۴-۷-۱-۲- هتلها، هتل آپارتمان‌ها، متل‌ها و…
۴-۷-۲- تصرفهای حرفهای/ اداری
۴-۷-۲-۱- در طراحی ساختمان‌های اداری رعایت…
۴-۷-۲-۲- در ساختمان‌های حرف‌های/ اداری گروه ۳…
۴-۷-۳- تصرف‌های آموزشی/ فرهنگی
۴-۷-۳-۱- در تصرف‌های آموزشی، ارتفاع فضای…
۴-۷-۳-۲- در تصرف‌های گروه (آ) شامل…
۴-۷-۳-۳- در تعیین تعداد و نوع فضاها و…
۴-۷-۳-۴- سایر الزامات تعیینشده برای فضاها…

۴-۷-۴- تصرفهای درمانی/ مراقبتی

۴-۷-۴-۱- فضاهای داخلی در تصرف‌های درمانی…
۴-۷-۴-۲- در اتاقهای بستری ارتفاع لبه پایین پنجره…
۴-۷-۴-۳- حداقل فاصله از لبه کناری تخت تا…
۴-۷-۴-۴- حداقل عرض خالص و بدون مانع…
۴-۷-۴-۵- حداقل عرض الزامی در برای درهای…
۴-۷-۴-۶- حداقل عرض قابلقبول فضای
۴-۷-۴-۷- مصالح و مواد استفاده شده در نازک‌کاریها…
۴-۷-۴-۸- طراحی گوشه‌ها، ورودی‌ها، اتصال دیوار…
۴-۷-۴-۹- در انتخاب رنگ و محل استفاده از رنگهای…
۴-۷-۴-۱۰- رنگ و فرم دستگیره‌ها نیز باید…
۴-۷-۴-۱۱- استفاده از تهویه طبیعی در فضاهای…
۴-۷-۴-۱۲- در طراحی و اجرای تصرف‌های…
۴-۷-۴-۱۳- دسترسی افراد کمتوان جسمی و…
۴-۷-۴-۱۴- در تصرف‌های درمانی، مخصوصاً در…

۴-۷-۴-۱۵- در کلیه تصرفهای درمانی…

۴-۷-۴-۱۶- در فضاهای درمانی دسترسی به فضاهای…
۴-۷-۴-۱۷- در فضاهای درمانی مقررات مبحث بیستم…
۴-۷-۴-۱۸- ترتیب قرار گرفتن فضاهای خصوصی و…
۴-۷-۴-۱۹- به منظور رعایت الزامات بهداشتی توجه…
۴-۷-۴-۲۰- در بخش جراحی کلیه تصرف‌های…
۴-۷-۴-۲۱- الزامات زیر در بخش‌های تصویربرداری…
۴-۷-۵- تصرف‌های تجمعی…
۴-۷-۵-۱- در تصرف‌های تجمعی که فضاهایی…
۴-۷-۵-۲- در پلکان‌های راهروهای فضای تجمع…
۴-۷-۵-۳- در تصرف‌های تجمعی، مانند سینماها…
۴-۷-۵-۴- سایر الزامات تعیینشده برای فضاها، اجزاء…
۴-۷-۵-۵- در طراحی و ساخت مساجد باید به…
۴-۷-۵-۶- در طراحی و ساخت مساجد به منظور رعایت…
۴-۷-۶-۱- در تصرف‌های صنعتی و کارگاهی رعایت…
۴-۷-۶- تصرفهای صنعتی…

فصل هشتم: مقررات خاص ساختمانهای بلند

مقررات ساختمان‌های بلند

فصل نهم: الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان

۴-۹-۱- دیوارها
۴-۹-۱-۱- تمام دیوارهای خارجی واحدهای تصرف…
۴-۹-۱-۲- جداره‌های خارجی تمام ساختمان‌ها و…
۴-۹-۱-۳- در تمام دیوارهای ساختمان به ویژه در…
۴-۹-۱-۴- در تمام دیوارهایی که به علت قرارگیری…
۴-۹-۲- کف و سقف
۴-۹-۲-۱- تمام سقف‌های خارجی واحدهای تصرف…
۴-۹-۲-۲- تمام سقف‌ها و کف‌های خارجی…
۴-۹-۳- نازککاری و پوشش‌ها…
۴-۹-۳-۱- استفاده از پوشش‌های ضد حریق در…
۴-۹-۳-۲- استفاده از پوشش‌های ضد حریق در…
۴-۹-۳-۳- استفاده از نازککاری و پوشش‌های لازم…
۴-۹-۴- سقف‌های کاذب…
۴-۹-۴-۱- نصب سقف کاذب نباید ارتفاع فضا را…
۴-۹-۴-۲- سقف کاذب باید با استفاده از قطعات…
۴-۹-۴-۳- برای نصب آویزها، اتصالات و سایر…
۴-۹-۴-۴- دیوارهای جداکننده فضاها باید تا…
۴-۹-۴-۵- از فضای بالای سقف کاذب نباید برای…
۴-۹-۴-۶- تخلیه هوای سرویسهای بهداشتی و…
۴-۹-۴-۷- در سقف‌های که در آنها از مواد قابل…

۴-۹-۴-۸- فضای بالای سقف کاذب نباید…

۴-۹-۴-۹- در مجاورت یا بالای سقف کاذب، هیچگونه…
۴-۹-۴-۱۰- در صورت نیاز به نصب هرگونه…
۴-۹-۵- بام‌های مسطح
۴-۹-۵-۱- تعبیه جانپناه در بام‌های مسطح…
۴-۹-۵-۲- بام‌های مسطح باید دارای شیب بندی…
۴-۹-۵-۳- تعداد کفشوی و لوله قائم آب باران…
۴-۹-۵-۴- آب بام‌ها باید به صورتی جمع‌آوری…
۴-۹-۵-۵- تخلیه آب حاصل از نزولات جوی بام‌ها…
۴-۹-۵-۶- اتصال لوله‌کشی آب بام به شبکه فاضلاب…
۴-۹-۶- بام‌های شیبدار

۴-۹-۶-۱- بام‌های شیبدار باید به نحوی طراحی و…

۴-۹-۶-۲- چنانچه شیب بام شیبدار به سمت…
۴-۹-۶-۳-رعایت بندهای ۴-۹-۵-۳ تا ۴-۹-۵-۶…
۴-۹-۷- سقف‌های نورگذر…
۴-۹-۷-۱- نورگیرهای سقفی که برای تأمین نور…
۴-۹-۷-۲- مجموع سطح نورگیرهای سقفی…
۴-۹-۷-۳- سقف‌های نورگذر یا شفاف، مانند…
۴-۹-۷-۴- در طراحی و اجرای سقف‌های نورگذر…
۴-۹-۸- نصب و اجرای در و پنجره
۴-۹-۸-۱- مشخصات تمام درها و پنجره‌ها باید با…
۴-۹-۸-۲- تعبیه آستانه در برای درهای ورودی…
۴-۹-۸-۳- در درهای شیشهای کشویی و…
۴-۹-۸-۴- درصورتی‌که پنجره در فضایی نصب شود…
۴-۹-۸-۵- تعبیه پنجره در محلهائی که خارج از…
۴-۹-۸-۶- درصورتی‌که امکان اشراف از معبر عمومی…
۴-۹-۹- حفاظها، جانپناه‌ها و میله‌های دستگرد

۴-۹-۹-۱- حفاظ و جانپناه

۴-۹-۹-۲- میله‌های دستگرد
۴-۹-۱۰- آببندی و عایقکاری رطوبتی
۴-۹-۱۰-۱- در تمام ساختمانها حفاظت در برابر…
۴-۹-۱۰-۲- در تمام فضاهای داخلی بنا، هر جا که…
۴-۹-۱۰-۳- محافظت سطح کف و عایقکاری…
۴-۹-۱۱- شومینه، بخاری دیواری و دودکش‌ها
۴-۹-۱۱-۱- شومینه‌هایی با مخزن باز که در آنها…
۴-۹-۱۱-۲- نصب و استفاده از شومینه‌هایی که در…

۴-۹-۱۱-۳- ساخت دودکش و نوع مصالح مصرفی…

۴-۹-۱۱-۴- در طراحی، ساخت، نصب و کاربرد هر…
۴-۹-۱۱-۵- ساخت دودکش با مصالح بنائی تنها در…
۴-۹-۱۱-۶- محل جانمائی دودکش‌ها باید از…
۴-۹-۱۲- جزئیات عمومی ایمنی و امنیت در برابر…
۴-۹-۱۲-۱- استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر…
۴-۹-۱۲-۲- ساختمان باید به گونه‌ای طراحی و…
۴-۹-۱۲-۳- بازشوها، درها و پنجره‌ها و مدخل…
۴-۹-۱۲-۴- مدخل و پنجره‌های بازشو زیرزمین…
۴-۹-۱۲-۵- در تمام تصرفها و فضاها تأمین راه‌های…
۴-۹-۱۲-۶- راه‌های خروج ایمن در ساختمانها باید…

۴-۹-۱۲-۷- در طراحی و اجرای ساختمانها…

۴-۹-۱۲-۸- در طراحی ساختمانها باید راههای…
۴-۹-۱۲-۹- درها و پنجره‌های خروج و امدادرسانی…
۴-۹-۱۲-۱۰- به‌منظور حراست از جان و…
۴-۹-۱۳- عایقکاری صوتی و حرارتی و صرفه‌جویی…
۴-۹-۱۳-۱- در تمام ساختمان‌های مشمول این…
۴-۹-۱۳-۲- در تمام ساختمان‌های مشمول این…

۴-۹-۱۴- تأسیسات در ساختمان

۴-۹-۱۴-۱- در تمام ساختمان‌های مشمول این…
۴-۹-۱۴-۲- در تمام ساختمان‌های مشمول این…
۴-۹-۱۴-۳- سطوح داخلی کانالها و شفتهای…
۴-۹-۱۴-۴- در تمام ساختمانهای مشمول این…
۴-۹-۱۵- نگهداری و دفع زباله
۴-۹-۱۵-۱- در تمام ساختمان‌ها با توجه به…
۴-۹-۱۵-۲- در ساختمان‌های گروه‌های ۶ تا ۸…
۴-۹-۱۶- سایر تجهیزات ساختمان
۴-۹-۱۶-۱- در ساختمان‌های گروه‌های ۴ تا ۸…
۴-۹-۱۶-۳- در حومه شهرها و محله‌ایی که…

کلیدواژه
منابع و مآخذ

مقدمه کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان:

مباحث مقررات ملی ساختمان، جهت ارائه الزامات و ضوابط واحد در سطح کشور برای طراحی، نظارت و اجرای ساختمان است.

این مباحث بهعنوان قوانین لازمالاجرا در کشور می‌باشند ازاین‌رو متن ارائهشده در این مباحث نیز جنبه حقوقی داشته و امکان ارائه توضیحات تکمیلی در قالب این مباحث وجود ندارد.

به خاطر همین امر بسیاری از کاربران این مباحث استنباط فردی خود از ضوابط را ملاک عمل قرار می‌دهند که در بسیاری از موارد صحیح نیست. مبحث چهارم مقررات ملی به عنوان یکی از پرکاربردترین مباحث می‌باشد.

این مبحث در خصوص الزامات عمومی ساختمان میباشد که در قالب نه فصل از تعاریف و کلیات تا عناصر و جزئیات ساختمانی را دربرمیگیرد. علیرغم حجم کم مطالب این مبحث درک درست آن بسیار زمانبر می‌باشد.
با توجه به تجربه چندساله مؤلف در امر تدریس، درک مباحث فنی و الزامات برای مهندسین درصورتی‌که همراه با تشریح مبانی و ارائه تصویر و توضیحات کاربردی باشد، بسیار ساده‌تر می‌گردد.

کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

در کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان به همراه الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، توضیحات تکمیلی به همراه مثالها و تصاویر کاربردی ارائه شده است.

توضیحات تکمیلی با زبان ساده و با تصاویر و دیاگرامها همراه میباشد که درک آن را برای مهندسین آسان تر میکند.
این کتاب متن کامل مبحث چهارم را دربر میگیرد و تمام بندهای آن مطابق با مبحث چهارم میباشد.

همچنین شماره صفحات مبحث چهارم در صفحات این کتاب درجشده است و تمام صفحات مبحث چهارم با صفحات این کتاب تطبیق داده شده است و یافتن مطالب بر اساس شماره صفحات مبحث چهارم نیز به سادگی امکانپذیر می‌باشد.

ازاین‌رو کلیدواژه‌های تألیف شده برای مبحث چهارم برای این کتاب نیز کاربرد دارد.

مطالعه این کتاب برای داوطلبان آزمون‌های نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری همچنین مهندسین طراح، ناظر و مجری توصیه می‌گردد.
امید است که این اثر در راستای کمک به ارتقاء توان علمی مهندسین مؤثر واقع گردد.

وزن 180 g
ابعاد 25 × 17 × 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *