فروش ویژه!

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

تومان49,000

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه : براساس آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان مدیریت تدوین شده و جزء منابع نظام مهندسی است و در هر آزمون نظام مهندسی بطور متوسط دو الی سه سوال طرح می شود.

 فهرست مطالب کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه :

بخش اول: تعاریف و مفاهیم :

آمار

آموزش

ارزیابی وضعیت

اصل وحدت فرماندهی

انتقال تکنولوژی

انحراف

بازنگری پس از اجرا

برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی ظرفیت

برنامه‌ریزی مجدد

برنامه‌ریزی وقایع احتمالی

برنامه زمان‌بندی

بودجه‌بندی

۱- هزینه‌های مستقیم

۲- هزینه‌های تکراری

۳- هزینه‌های ثابت

۴- هزینه‌های عمومی

پروژه

تحلیل هزینه

تخصیص منابع

تخمین

تخمین‌های پرت

تسطیح

تصمیم‌گیری

تیم پروژه

تیم‌سازی

تیم‌سازی مجازی

چرخه حیات پروژه

حامی پروژه

حرکت‌های رو به جلو و رو به عقب

حیطه نظارت

دستورالعمل پروژه

زودترین و دیرترین تاریخ‌های

ساختار شکست کار

سازماندهی

شناوری کل

کنترل

مثلث طلایی و آهنی مدیریت پروژه

مدیر پروژه

مدیریت ارشد

مدیریت ریسک

ریسک

مدیریت زمان

مسیر بحرانی

مشتری

مهندسی مجدد

نمودار شبکه

نمودار میله‌ای (گانت)

هدایت

سه- تیم ‌سازی

بخش دوم: نظام جامع برنامه‌ریزی :

نظام جامع برنامه‌ریزی و

معرفی نظام جامع برنامه‌ریزی

نقش نظام جامع برنامه‌ریزی

هدف نظام جامع برنامه‌ریزی

عوامل دست‌اندرکار

دامنه کار

شرح وظایف و خدمات عوامل

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

دستگاه اجرایی یا مدیر طرح

مشاوران، پیمانکاران و سازندگان

گردش اطلاعات و گزارش

بازنگری نظام

شرح خدمات نهاد برنامه‌ریزی

۱- شناخت پروژه

۱- شناخت اهداف پروژه

۱-۱ شناخت هدف‌ها، جایگاه و

۲-۱ ضروریت و اهداف اجرای پروژه

۲- شناخت محیط

۱-۲ سازمان‌های مرتبط و ذینفع

۲-۲ تعهدات عوامل و ارکان پروژه

۳-۲ امکانات و شرایط اقتصادی

۳- شناخت دامنه کار پروژه

۲- برنامه‌ریزی پایه و

۱-۲ راهبردها و روش‌ها

۲-۲ ساختارها

۳-۲ جدول‌ها

۳- برنامه‌ریزی کلان، تفصیلی

۴- کنترل کلان، تفصیلی

۱-۴ کنترل و به‌هنگام کردن

۲-۴ کنترل و به‌هنگام کردن

۳-۴ کنترل و به‌هنگام کردن

۴-۴ کنترل بودجه یا هزینه پروژه

۵-۴ گزارش‌ها

نظام اطلاع‌رسانی طرح‌های عمرانی

سیستم‌های اطلاعاتی پروژه

سیستم‌های پایه شامل:

سیستم‌های عملیات پشتیبانی

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

سیستم‌های مدیریت مالی و

سیستم‌های مدیریت اطلاعات

بخش سوم: انواع قراردادها :

آشنایی با انواع قراردادها

پیمانکاری عمومی

پیمان امانی

طرح و اجرا

پیمان‌های دستمزدی

پیمان‌های خاص (گلوبال)

مدیریت پیمان

قرارداد بر مبنای قیمت واحد

قرارداد براساس فهرست بها

قرارداد با قیمت مقطوع

قرارداد براساس هزینه و حق‌الزحمه

قراردادهای جداگانه

قرارداد براساس پیشرفت‌کار

قرارداد کلید در دست

قراردادهای مهندسی نوین (NEC)

قرارداد بیع متقابل

قرارداد براساس مترمربع زیربنا

ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT )

طراحی، خرید و ساخت (EPC)

مدیریت حرفه‌ای ساخت

ساخت، تملک و بهره‌برداری (BOO)

خرید، ساخت و بهره‌برداری (BBO)

ساخت، انتقال و بهره‌برداری (BTO)

ساخت، مالکیت، انتقال و

بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت

مدیریت ساخت (CM)

پیمانکاری مدیریت (MC)

مدیریت پروژه (PM)

بخش چهارم: مدیریت ساخت   :

شیوه‌های مدیریت ساخت

مدیریت ساخت مشاوره‌ای

پیمانکاری مدیریت ساخت

ارزیابی کیفیت پروژه‌های عمرانی

بخش پنجم: مدیریت پروژه :

الف- برنامه‌ریزی شامل:

ب- اجرا شامل:

ج- نظارت (ارزشیابی و کنترل)

حوزه‌های مدیریت پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت تدارکات پروژه

مشکلات مدیر پروژه در

نشانه‌های مدیریت ضعیف

نشانه‌های عدم توسعه مدیریت

نیازهای مدیر ارشد پروژه

الف- نیازهای عمومی شامل:

ب- نیازهای تخصصی شامل:

چگونگی پاسخ به نیازهای مدیر

بخش ششم: فرآیند پروژه‌های عمرانی   :

شکل‌گیری پروژه‌های عمرانی

فازهای مختلف یک پروژه

فاز اول (آغاز پروژه)

فاز دوم (برنامه‌ریزی

فاز سوم (اجرا)

فاز چهارم (هدایت و کنترل)

فاز پنجم (بستن پروژه)

دسته‌بندی عوامل اجرایی

بخش هفتم: ارجاع کار و ارزشیابی   :

آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران

الف- پیمانکار نوع اول

ب- پیمانکار نوع دوم

ج- پیمانکار نوع سوم

د- پیمانکار برتر و شایسته

هـ – فراخوان نخست

و- بررسی توان اجرای کار و

دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران    :

۱- هدف و دامنه کاربرد

۲- تعریف‌ها و مهفوم‌ها

۳- معیارهای ارزشیابی

۴- وظایف عوامل دست‌اندرکار

۵- نحوه محاسبه شاخص

۶- ضوابط و مقررات ارزشیابی

۷- تأثیر ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

پیوست دستورالعمل ارزشیابی

بخش هشتم: مناقصه و تضمین  :

انواع مناقصه

۱- مناقصه عمومی

۲- مناقصه محدود

مراحل انجام مناقصه

اسناد و مدارک پیمان

اجرای پروژه

آیین‌نامه تضمین

بخش نهم: وظایف و مسئولیت‌های   :

خدمات مهندس مشاور

ویژگی‌های مهندس مشاور

۱- مهندس ‌مشاور شخص

۲- نظارت مهندس‌ مشاور بر

وظایف و اختیارات مهندس مشاور

معرفی مهندس مشاور

ویژگی‌های مهندس ناظر

۱- نماینده مهندس مشاور

۲- مقیم در کارگاه

وظایف و اختیارات مهندس ناظر

 بخش دهم:‌ آشنایی با مدیریت کارگاهی  :

مدیریت کارگاهی

ایمنی و آموزش

پیش‌بینی مسائل ایمنی

حوادث معمول در کارگاه‌های

یک- سقوط

دو- برق‌گرفتگی

انبار در کارگاه‌های ساختمانی

دوره‌های مسئولیتی رئیس کارگاه

اقدامات رئیس کارگاه

چارت سازمانی

اهداف واحد کنترل پروژه

ایجاد واحد ایمنی

بیمه‌های کارگاهی

فرایند مدیریت اجرائی

مدیریت زمان

عوامل اتلاف زمان

فرایند تغییر

اهداف برنامه‌ریزی روزانه

مدیریت ماشین‌آلات

راندمان ماشین‌آلات

مشخصات فنی پروژه

انتخاب ماشین

حجم کار

تکنولوژی انجام کار

مدت زمان پروژه

هزینه‌های ماشین‌آلات

تغییر هزینه‌های پروژه

تهیه ماشین‌آلات

مزایای خرید ماشین‌آلات

معایب خرید ماشین‌آلات

نکات مهم در خرید ماشین‌آلات

ماشین‌آلات ویژه

مدیریت ماشین‌آلات

دسته‌بندی ماشین‌آلات

استهلاک ماشین‌آلات

بخش یازدهم: برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  :

کنترل پروژه

نظارت یا کنترل

مراحل کنترل پروژه

کنترل هزینه

تخمین هزینه تا پایان پروژه

استراتژی کنترل پروژه

اصول کنترل پروژه

روند کنترل پروژه

اهمیت کنترل پروژه

عناصر کنترل پروژه

زمان‌بندی

تعادل کنترل و ریسک

گزارش‌های عملکرد

واکنش تصحیح‌کننده

گزارش پیشرفت‌کار

بخش دوازدهم: برنامه زمان‌بندی   :

مفهوم برنامه زمان‌بندی

مزایای برنامه زمان‌بندی

تهیه برنامه زمان‌بندی

تهیه فهرست فعالیت‌ها

برآورد مدت فعالیت‌ها

روش‌های تخمین مدت فعالیت

 بخش سیزدهم: تکنیک‌های برنامه‌ریزی   :

روش‌های برنامه‌ریزی

روش‌های قطعی برنامه‌ریزی

روش‌های احتمالی برنامه‌ریزی

نمودارگانت

ویژگی‌های نمودار گانت

کاستی‌های نمودار گانت

روش مسیر بحرانی- CPM

تهیه شبکه- CPM

روش بازبینی و ارزیابی

مدت فعالیت‌ها در روش

پیش‌بینی مدت نهایی فعالیت در

روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری

نمودار شکست فعالیت‌ها- WBS

انتخاب مناسب‌ترین تکنیک

مزایای استفاده از روش‌های

پیش‌نیازهای رسم شبکه

فرضیات برنامه‌ریزی

شبکه‌های گرهی

واژگان برنامه‌ریزی شبکه‌ای

قواعد رسم شبکه‌های برداری

قواعد رسم شبکه مسیر بحرانی

اشتباهات متداول در رسم نمودار

محاسبات زمان در CPM یا

علائم و حروف اختصاری

محاسبه زمان‌های رویداد

محاسبه زمان فعالیت‌ها

آزمون‌های نظام مهندسی

کلیدواژه

منابع و مآخذ کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

وزن 150 g
ابعاد 25 × 17 × 1.5 cm