فروش ویژه!

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

تومان119,000

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

فهرست کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی):

فصل اول: شناخت زمین و خاک

۱-۱ شناسایی ژئوتکنیکی زمین
۱-۱-۱ طبقه‌بندی نوع خاک…
۲-۱-۱ آزمایشات لازم به منظور…
۳-۱-۱ وسعت شناسایی زمین از قبیل…
۴-۱-۱ اقدامات زیر برای…
۲-۱ تعاریف کلی واژه‌های مرتبط با عملیات ساختمانی
۱-۲-۱ عملیات ساختمانی
۲-۱-۱ کارگاه ساختمانی
۳-۱-۱ محل کار
۴-۱-۱ وسایل و تجهیزات
۵-۱-۱ مرجع رسمی ساختمان
۶-۱-۱ مرجع ذیصلاح
۷-۱-۱ شخص ذیصلاح
۸-۱-۱ مهندس ناظر

۹-۱-۱ سازنده (مجری)

۱۰-۱-۱ صاحب کار (براساس بند ۱۲-۱-۳-۱۰ مقررات ملی مبحث ۱۲)
۱۱-۱-۱ پیمانکار
۱۲-۱-۱ خویش‌فرما
۱۳-۱-۱ کارفرما
۱۴-۱-۱ کارگر
۱۵-۱-۱ حفاظت
۱۶-۱-۱ ایمنی
۱۷-۱-۱ خطر

۱۸-۱-۱ بهداشت کار (بهداشت حرفه‌ای)

۱۹-۱-۱ محیط‌ زیست
۲۰-۱-۱ حادثه
۲۱-۱-۱ حادثه ناشی از کار
۲۲-۱-۱ بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی
۲۳-۱-۱ ریسک
۲۴-۱-۱ مدیریت ریسک
۲۵-۱-۱ ارزیابی ریسک
۲۶-۱-۱ کار در ساعت غیرعادی
۲۷-۱-۱ کار در شب
۲۸-۱-۱ سازه موقت

۲۹-۱-۱ برچسب‌گذاری

۳۰-۱-۱ برگه اطلاعات ایمنی مواد
۳-۱ مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا (براساس بند ۱۲-۱-۴ مقررات ملی مبحث ۱۲)
۴-۱ مبدأ پیدایش خاک
۵-۱ انواع خاک از نظر اندازه
۶-۱ سیستم طبقه‌بندی خاک
۷-۱ طبقه‌بندی خاک‌ها بر حسب بافت
۸-۱ طبقه‌بندی خاک‌ها بر حسب استفاده
۱-۸-۱ سیستم طبقه‌بندی آشتو
۲-۸-۱ سیستم طبقه‌بندی متحد
۳-۸-۱ آیین نامه استادارد ۲۸۰۰

۹-۱ حفاری و نمونه‌برداری خاک

۱-۹-۱ فرآیند حفاری و…
۲-۹-۱ باید ناظر واجد صلاحیت…
۳-۹-۱ باید صلاحیت مجموعه‌ای…
۴-۹-۱ روش‌های حفاری گمانه
۱۰-۱ نکات مهم و کاربردی الزامات ژئوتکنیکی
۱-۱۰-۱ شناسایی نوع زمین
۲-۱۰-۱ ناپایداری زمین ناشی از زلزله
۳-۱۰-۱ بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی
۴-۱۰-۱ دیوار نگهبان خاک
۱۱-۱ ضوابط اجرایی و نکات کلیدی

فصل دوم: گودبرداری و سازه نگهبان

۲-۱- گودبرداری
۲-۱-۱- عملیات خاکی
۲-۱-۲- گودبرداری
۲-۱-۳- سطح خطر گودبرداری
۲-۱-۴- اقدامات لازم الاجرا قبل از شروع عملیات خاکی
۲-۱-۵- در صورتی که در عملیات خاکی
۲-۱-۶- چنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی
۲-۲- گودبرداری
۲-۲-۱- در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری
۲-۲-۲- سازنده موظف است در عملیات گودبرداری

۲-۲-۳- در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت

۲-۲-۵- برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ
۲-۲-۶- در گودبرداریهایی که عملیات اجرایی
۲-۳- حفاری چاههاو مجاری آب و فاضلاب
۲ -۳-۱- قبل از آغاز عملیات حفاری
۲ -۳-۲- به منظور ایجاد تهویه کافی در عملیات حفاری
۲ -۳-۳- کلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری
۲ -۳-۴- مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاهکنی
۲ -۳-۵- پس از خاتمه کار روزانه و یا در مواقعی که حفاری

۲ -۳-۶- در حفاری چاهها و مجاری آب و فاضلاب

۲-۴- خاکبرداری و گودبرداری
۲-۴-۱- حفاظت و حراست تأسیسات موجود
۲-۴-۲- برداشت خاکهای فرسوده و یا نباتی
۲-۴-۳- خاکبرداری
۲-۴-۴- پیکنی و گودبرداری
۲-۴-۵- خاکبرداری در زمینهای لجنی
۲-۴-۶- خاکبرداری در زمینهای سنگی
۲-۴-۷- حفاظت بدنه پیها و گودها
۲-۵-خاکریزی
۲-۵-۱- مصالح خاکریزی
۲-۵-۲- اصلاح مصالح
۲-۵-۳- انواع خاکریزی
۲-۵-۴- کنترل رطوبت خاکریزها
۲-۶- پخش، تسطیح و کوبیدن
۲-۶-۱- کلیات
۲-۶-۲- آماده سازی بستر خاکریزی

۲-۶-۳- خاکریزهای باربر

۲-۶-۴- خاکریزهای پر کننده (Back Fill)
۲-۷- آمادهسازی و تسطیح اراضی برای پیریزی
۲-۷-۱- قبل از تسطیح و آمادهسازی اراضی برای پیریزی،
۲-۷-۲- پس از نقشهبرداری باید نقشه تسطیح تهیه گردد
۲-۷-۳- چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی
۲-۷-۴- اگر تسطیح اراضی با خاکریزی همراه است
۲-۷-۵- تخمین نشست خاکریزی مهندسی
۲-۷-۶ – احداث سازههای سنگین روی خاکریز
۲-۷-۷- در تسطیح اراضی باید به زهکشی
۲-۷-۸ – اگر عمق قسمت خاکریز پرکننده
۲-۷-۹- اگر طراح قصد دارد پی

۲-۷-۱۰- شیبدار کردن

۲-۸- ارزیابی خطر گود
۲-۸-۱- جهت ارزیابی خطر گود قائم
۲-۸-۲- اگر فاصله ساختمان مجاور از لبه گود
۲-۸-۳- در صورت حضور آب یا رطوبت بالا
۲-۸-۴- تحلیل پایداری گود

۲-۹- تحلیل تغییر شکل گود و سازههای مجاور

۲-۹-۱- اگر ساختمان مجاور گود در اثر گودبرداری
۲-۹-۲- اگر مقدار تغییر مکان افقی ساختمان مجاور
۲-۹-۳- مهندس طراح باید به نسبت تغییر مکان قائم
۲-۹-۴- کرنش افقی
۲-۹-۵- اگر پیها برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند
۲-۹-۶- مقدار مجاز تغییر مکان ساختمان مجاور گود

۲-۱۰- زهکشی

۲-۱۱- پایش و کنترل
۲-۱۲- اهداف ابزارگذاری و پایش
۲-۱۲-۱- تایید پارامترهای طراحی
۲-۱۲-۲- ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز
۲-۱۲-۳- ارزیابی عملکرد سازههای موجود
۲-۱۲-۴- تشخیص روند کوتاه مدت و بلندمدت
۲-۱۲-۵- ایمنی
۲-۱۲-۶- حمایت قانونی
۲-۱۳- تعداد و نوع دستگاههای پایش
۲-۱۴- برنامه پایش

۲-۱۵- ابزار پایش

۲-۱۶- تناوب اندازهگیریها در پایش
۲-۱۷- مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش
۲-۱۸- نگهبانسازی ساختمان همجوار
۲-۱۹- انواع سازه نگهبان
۲-۱۹-۱- دیوارهای با عملکرد وزنی
۲-۱۹-۲- دیوارهای سپرگونه

۲-۱۹-۳- خاک مسلح

۲-۱۹-۴- میل مهاری و میخکوبی
۲-۱۹-۵- دیوار زیرزمین
۲-۲۰- پایداری انواع سازههای نگهبان
۲-۲۰-۱- حالتهای حدی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند
۲-۲۰-۲- حالتهای حدی دیوارهای سپرگونه
۲-۲۰-۳- حالتهای حدی دیوارهای خاک مسلح

۲-۲۱- فشار خاک

۲-۲۲- فشار خاک در حالت سکون
۲-۲۳- فشار در حالت محرک و مقاوم خاک
۲-۲۴- فشار خاک در خاکریز متراکم شده
۲-۲۵- فشار خاک تحت شرایط خاص
۲-۲۶- فشار حالت محرک و مقاوم در شرایط دینامیکی
۲-۲۶-۱- در صورت وجود زلزله فشار جانبی خاک
۲-۲۶-۲- اضافه فشار مقاوم با اثر مساعد
۲-۲۶-۳- فشار آب در شرایط زلزله
۲-۲۷- تعیین فشار خاک در پشت دیوار

۲-۲۷-۱- در دیوارهایی که به دلایل انعطافپذیری سازهای

۲-۲۷-۲- در دیوارهایی که به دلایل انعطافپذیری سازهای
۲-۲۷-۳- در دیوارهای طرهای یا دیوارهای سپری بدون مهار
۲-۲۷-۴- در دیوارهای سپری مهار شده
۲-۲۷-۵- در دیوارهای زیرزمین که انتهای آنها
۲-۲۷-۶- در دیوارهای زیرزمین که انتهای آنها
۲-۲۷-۷- فشار جانبی خاک در هنگام زلزله
۲-۲۷-۸- طراح میتواند جهت تعیین فشار خاک
۲-۲۸- طراحی سازه نگهبان به روش تنش مجاز
۲-۲۸-۱- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی

۲-۲۸-۲- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای سپرگونه

۲-۲۸-۳- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای خاک مسلح
۲-۲۹- طراحی سازه نگهبان به روش حالات حدی
۲-۲۹-۱- در کلیه دیوارها
۲-۲۹-۲- در ترکیبهای بارگذاری در شرایط زلزله
۲-۲۹-۳- در ترکیبهای بارگذاری در شرایط استاتیکی
۲-۲۹-۴- ضرایب کاهش مقاومت در دیوارهای وزنی
۲-۲۹-۵- ضرایب تقلیل نیروی مقاوم در دیوارهای سپرگونه
۲-۲۹-۶- ضرایب کاهش نیروی مقاوم در خاکریزها و شیروانی
۲-۲۹-۷- ضرایب کاهش نیروی مقاوم در دیوارهای خاک

۲-۳۰- مهاربندی

۲-۳۱- خاکریز پشت دیوار
۲-۳۲-قوانین و مقررات
۲-۳۳- ایمنی در انجام عملیات خاکی
۲-۳۳-۱- کلیات
۲-۳۳-۲- مقدمات گودبرداری
۲-۳۳-۳- گودبرداری

۲-۳۳-۴- حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری

۲-۳۴- رعایت نکات ایمنی در حفر چاه
۲-۳۴-۱- مقدمات حفر چاه
۲-۳۴-۲- رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه
۲-۳۵- انواع روشهای پایدار سازی گود
۲-۳۶- مهاربندی جدارهها با المانهای افقی و مایل
۲-۳۷- مهاربندی با المانهای کششی

۲-۳۸- مهاربندی توسط سپر کوبی

۲-۳۸-۱- مزایای روش سپرکوبی
۲-۳۸-۲- معایب روش سپرکوبی
۲-۳۹- مهاربندی توسط شمع و شمعهای درجا
۲-۳۹-۱- مزایای روش اجرای شمع
۲-۳۹-۲- معایب روش اجرای شمع

۲-۴۰- مهاربندی توسط دیوار دیافراگمی

۲-۴۰-۱- مراحل اجرای دیوار دیافراگمی
۲-۴۰-۲- مزایای روش دیواره دیافراگمی
۲-۴۰-۳- معایب روش دیواره دیافراگمی
۲-۴۱- جدارههای مهاربندی شده توسط نیلینگ
۲-۴۱-۱- مراحل اجرای سیستم نیلینگ (Nailing)
۲-۴۱-۲- اصول طراحی نیلینگ (Nailing)

۲-۴۱-۳- شرایط مطلوب خاک برای میخکوبی

۲-۴۱-۴- مزایای روش میخکوبی (نیلینگ)
۲-۴۱-۵- معایب روش میخکوبی یا نیلینگ
۲-۴۱-۶- برخی از ظوابط حقوقی و قانونی در مورد روش نیلینگ
۲-۴۲- جدارههای مهاربندی شده توسط انکراژ

۲-۴۲-۱- مزایای روش مهاربندی توسط انکراژ یا مهارسازی

۲-۴۲-۲- معایب روش مهاربندی توسط انکراژ (مهارسازی)
۲-۴۲-۳- اجزای اصلی در پایدارسازی با استفاده از مهار
۲-۴۳- جدارههای مهاربندی شده توسط دوخت
۲-۴۳-۱- مزایای روش دوخت به پشت

۲-۴۳-۲- معایب روش دوخت به پشت

۲-۴۴- جدارههای مهاربندی شده توسط میکروپایل
۲-۴۴-۱- روش اجرای میکروپایل
۲-۴۵- جدارههای مهاربندی شده توسط خرپا
۲-۴۵-۱- مزایای روش خرپایی
۲-۴۵-۲- معایب روش خرپایی
۲-۴۵-۳- مراحل اجرای یک سازه خرپایی
۲-۴۶- شیبدار کردن(Sloping)
۲-۴۷- دیوار برلنی
۲-۴۷-۱- مزایای دیوار برلنی
۲-۴۷-۲- معایب دیوار برلنی
۲-۴۸- روش مهار متقابل

فصل سوم: پی و پی‌سازی

۳-۱- تعریف پی
۳-۲- انواع پیها
۳-۳- پی‏های سطحی
۳-۳-۱- تعریف
۳-۳-۲- پی منفرد
۳-۳-۳- شالوده‏ی دو ستونی (مرکب)

۳-۳-۴- شالوده‏ی نواری

۳-۳-۵- شالوده شبکه‏ای
۳-۳-۶- شالوده گسترده
۳-۴- فونداسیون‏های عمیق
۳-۴-۱- تعریف
۳-۴-۲- شمع‏ها
۳-۴-۳- پایه‏های عمیق و کیسون‏ها

۳-۵- قالب‏ریزی

۳-۵-۱- نکات قالب‏ریزی
۳-۵-۲- زمان قالب‏برداری
۳-۶- انواع نشست پی
۳-۷- پدیده‏ی تحکیم و تورم
۳-۸- انواع نشست خاک زیر پی
۳-۹- سطح آب زیرزمینی و پی
۳-۱۰- پدیده‏ی روانگرایی و کنترل آن

۳-۱۱- عمق مجاز یخبندان

۳-۱۲- نکات مهم در مورد شالوده
۳-۱۲-۱- احداث ساختمان در دامنه، بالا یا پایین شیب
۳-۱۲-۲- ساخت شالوده شیبدار و شالوده در یک تراز
۳-۱۳- تعاریف مهم مربوط به پی و پی سازی
۳-۱۳-۱- تنش مؤثر
۳-۱۳-۲- پی سطحی
۳-۱۳-۳- پی عمیق و یا شمع
۳-۱۳-۴- پی نیمه عمیق
۳-۱۳-۵- خاکریزی مهندسی

۳-۱۳-۶- گمانه

۳-۱۳-۸- اهمیت ساختمان
۳-۱۳-۹- سازههای نگهبان
۳-۱۳-۱۰- شناسایی ژئوتکنیکی
۳-۱۳-۱۱- داده های ژئوتکنیکی
۳-۱۳-۱۲- طراحی ژئوتکنیکی
۳-۱۳-۱۳- لایه بندی پیچیده
۳-۱۳-۱۴- روش های طراحی.
۳-۱۳-۱۵- روش تنش مجاز

۳-۱۳-۱۶- روش حالت حدی

۳-۱۳-۱۷- حالت حدی نهایی
۳-۱۳-۱۸- حالت حدی بهرهبرداری
۳-۱۴- ملاحظات طراحی پیهای سطحی
۳-۱۵- ظرفیت باربری پیهای سطحی
۳-۱۵-۱- استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری
۳-۱۵-۲- استفاده از آزمونهای درجا
۳-۱۶- نشست مجاز
۳-۱۶-۱- مقادیر مجاز اولیه برای نشست یکنواخت
۳-۱۶-۲- باید توجه داشت که مقادیر مجاز مندرج
۳-۱۷- روشهای طراحی پی سطحی

۳-۱۷-۱- روش تنش مجاز

۳-۱۷-۲- روش حالات حدی
۳-۱۷-۳- ملاحظات لرزهای در طراحی پیهای سطحی
۳-۱۸- پیهای انعطافپذیر
۳-۱۸-۱- برای تحلیل پیهای انعطاف پذیر
۳-۱۸-۲- میتوان به منظور تحلیل سازه پی انعطاف پذیر
۳-۱۹- ملاحظات اجرایی مرتبط با انتخاب موقعیت
۳-۱۹-۲- به منظور تعیین تراز زیر پی میبایست
۳-۲۰- مبانی طراحی پیهای عمیق
۳-۲۰-۱- دو روش طراحی به روش تنش مجاز

۳-۲۰-۲- برای شرایط بهره‌برداری در هر دو روش

۳-۲۱- بارهای طراحی
۳-۲۱-۱- ترکیب بارهای وارده
۳-۲۱-۲- نیروهای تغییر مکان زمین
۳-۲۲- شمع تحت بار محوری
۳-۲۲-۱- ظرفیت باربری
۳-۲۲-۲- نشست شمعها
۳-۲۲-۳- شمعهای کششی
۳-۲۳- شمعهای تحت بار جانبی
۳-۲۳-۱- ظرفیت باربری جانبی
۳-۲۳-۲- تغییر مکان جانبی
۳-۲۴- گروه شمع
۳-۲۴-۱- ظرفیت باربری گروه شمع

۳-۲۴-۲- نشست گروه شمع

۳-۲۴-۳- تحلیل نیروها در گروه شمع
۳-۲۴-۴- طراحی گروه شمع
۳-۲۵- بار مجاز طراحی شمعها
۳-۲۵-۱- روش تنش مجاز
۳-۲۵-۲- روش حالت حدی
۳-۲۶- آزمایشهای بارگذاری شمع
۳-۲۶-۱- آزمایشهای بارگذاری استاتیکی
۳-۲۶-۲- آزمایشهای بارگذاری دینامیکی

۳-۲۶-۳- شمعهای آزمایشی

۳-۲۶-۴- شمعهای اصلی
۳-۲۷- طراحی سازهای شمعها
۳-۲۷-۱- طراحی سازهای شمعها باید براساس ضوابط
۳-۲۷-۲- در طراحی سازهای شمعها باید به اثر زلزله
۳-۲۸- ملاحظات ساخت و اجرای شمع
۳-۲۸-۱- در اجرای شمع یا پیهای عمیق
۳-۲۸-۲- چگونگی استقرار همه شمعها
۳-۲۸-۳- اطلاعات ثبت شده در هنگام اجرا
۳-۲۸-۴- در مواردی که مشاهدات و یا بازرسی اطلاعات
۳-۲۸-۵- برای ارزیابی کیفیت شمعهای درجاریزی

 فصل چهارم: جوشکاری، اتصالات و ساختمان‌های فولادی

۴-۱- مقدمه
۴-۲- تعریف جوش و فرآیندهای جوشکاری
۴-۳- اتصالات جوشی
۴-۴- انواع جوش
۴-۵- وضعیتها یا موقعیّتهای جوشکاری
۴-۶- الکترود

۴-۷- روکش الکترود

۴-۸- وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش
۴-۹- روکشهای کم هیدروژن
۴-۱۰- تأثیر روکش بر قطبیت
۴-۱۱- پودر آهن
۴-۱۲- جوش شیاری
۴-۱۳- جوش گوشه
۴-۱۴- طبقهبندی و شمارهگذاری الکترودها طبق
۴-۱۵- انتخاب نوع و قطر الکترود

۴-۱۶- دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی

۴-۱۶-۱- الکترودهای پرجوش (پر بازده)
۴-۱۶-۲- الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی)
۴-۱۶-۳- الکترودهای کم هیدروژن
۴-۱۶-۴- الکترودهای ترکیبی
۴-۱۷- تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری
۴-۱۸- تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود
۴-۱۹- جذب رطوبت
۴-۲۰- فاسد شدن روکش الکترود
۴-۲۱- معایب ایجاد شده در جوش به سبب
۴-۲۲- خشک کن الکترود
۴-۲۳- بستهبندی و حملونقل و نگهداری الکترودها
۴-۲۴- اندازه (قطر) و طول استاندارد

۴-۲۵- بسته‌بندی و دسته‌بندی

۴-۲۶- ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها
۴-۲۷- کیفیت اجرای جوشکاری
۴-۲۸- مقاومت روکش در مقابل رطوبت
۴-۲۹- استحکام روکش
۴-۳۰- بازدید ظاهری روکش
۴-۳۱- هم مرکز بودن روکش
۴-۳۲- معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آنها

۴-۳۳ -معایب اصلی جوش

۴-۳۳-۱- تخلخل
۴-۳۳-۲- ذوب ناقص
۴-۳۳-۳- نفوذ ناقص
۴-۳۳-۴- لکه قوس
۴-۳۳-۵- جرقه و پاشش
۴-۳۳-۶- بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش)
۴-۳۳-۷- سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه
۴-۳۳-۸- انواع ترکها

۴-۳۳-۹- عدم پر شدگی شیار

۴-۳۳-۱۰- گرده اضافی در جوش
۴-۳۳-۱۱- ناخالصیهای حبس شده (حبس سرباره)
۴-۳۳-۱۲- ذرات محبوس شده (آخال)
۴-۳۳-۱۳- خلل و فرج (مک)
۴-۳۳-۱۴- پاشش
۴-۳۳-۱۵- ترک جوش
۴-۳۴- دهانه یا بازشدگی (R)
۴-۳۵- تسمههای پشتبند
۴-۳۶- گرده جوش
۴-۳۷- ضخامت ریشه (پیشانی)
۴-۳۸- سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

۴-۳۹- انقباض عرضی

۴-۴۰- هلالی شدن بال
۴-۴۱- شمشیری شدن (انحنای طولی)
۴-۴۲- حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری
۴-۴۳- کربن معادل و سرعت خنک شدن
۴-۴۴- بازرسی عینی (چشمی) جوش
۴-۴۵- آزمایشهای مخرب

۴-۴۶- آزمایشهای غیرمخرب

۴-۴۷- پیشگرمایش
۴-۴۸ شدت جریان و ولتاژ تقریبی
۴-۴۹- ولتاژ و شدت جریان مورد نیاز الکترود
۴-۵۰- انتخاب قطر کابل جوشکاری
۴-۵۱- پارامترهای مؤثر بر خواص فیزیکی
۴-۵۲- جوشپذیری فولاد

۴-۵۳- پیچ و واشر

۴-۵۳-۱- پیچهای معمولی
۴-۵۳-۲- پیچهای پر مقاومت
۴-۵۴- چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال
۴-۵۴-۱- اتصال اصطکاکی
۴-۵۴-۲- اتصال اتکایی
۴-۵۵- ویژگیهای سوراخ پیچ
۴-۵۵-۱- سوراخهای لوبیایی
۴-۵۵-۲- سوراخ استاندارد

۴-۵۵-۳- سوراخ لق یا فراخ

۴-۵۵-۴- سوراخ صفحه ستون
۴-۵۶- محاسن اتصالات پیچی
۴-۵۷- معایت اتصالات پیچی
۴-۵۸- پرچ
۴-۵۹- اتصالات
۴-۶۰- ضخامت گلوی مؤثر برای جوشهای شیاری
۴-۶۱- حداقل طول پوششی در اتصالات پوششی
۴-۶۲- ارزش جوش
۴-۶۳- تنش مجاز جوش
۴-۶۴- ضریب بازرسی جوش (ϕ)

فصل پنجم: ساختمان‌های فولادی

۵-۱-معرفی فولاد
۵-۲- عناصر و ترکیبات آلیاژ فولاد
۵-۲-۱- کربن (C)
۵-۲-۲- منگنز (Mn)
۵-۲-۳- مس (Cu)
۵-۲-۴- سیلسیم (Si)
۵-۳- ایجاد اثرات و خواص مختلف در آلیاژ فولاد

۵-۳-۱- فسفر (P)

۵-۳-۲- گوگرد (S)
۵-۳-۳- وانادیم (Va)
۵-۳-۴- کروم
۵-۳-۵- کبالت (Co)
۵-۳-۶- نیکل (Ni)
۵-۳-۷- مولبیدن (Mo)
۵-۳-۸- تنگستن (W)
۵-۴- فولادهای بیآلیاژ و با آلیاژ

۵-۵- فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ

۵-۳- ایجاد اثرات و خواص مختلف در آلیاژ فولاد
۵-۴- فولادهای بیآلیاژ و با آلیاژ
۵-۵- فولاد کم آلیاژ و پر آلیاژ
۵-۶- ترتیب عملیات اجرایی ساختمانهای فولادی
۵-۶-۱- عملیات برشکاری و آمادهسازی لبهها
۵-۶-۲- ساخت اعضا
۵-۶-۳- عملیات تمیزکاری و رنگ
۵-۶-۴- عملیات حمل
۵-۶-۵- عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار

۵-۶-۶- عملیات واداشتن، نصب، خالجوش و اتصالات

۵-۶-۷- شاقولی کردن ستونها
۵-۶-۸- رواداری نصب ستون و نصب کف ستون
۵-۷- مزیتهای سازه‌های فولادی
۵-۸ ضعفها و معایب سازههای فولادی
۵-۹- نیمرخهای نورد شده
۵-۱۰- نیمرخ I معمولی یا نرمال
۵-۱۱- نیمرخ IPE یا نیمرخ I بال موازی
۵-۱۲- نیمرخهای بال پهن
۵-۱۳- نیمرخهای نبشی (L)

۵-۱۴- نیمرخهای سپری

۵-۱۵- نیمرخهای ناودانی
۵-۱۶- ورقها
۵-۱۷- تسمه‌ها
۵-۱۸- ستونها
۵-۱۹- شکل مقطع ستونها
۵-۲۰- انواع ستونها با مقاطع مرکب
۵-۲۱- صفحهی ستون (base plate)
۵-۲۲- نصب بیس پلیت بر پی
۵-۲۳- محل نصب ستون بروی صفحه ستون
۵-۲۴- تعیین ضخامت صفحه ستون

۵-۲۵- نصب میل مهار

۵-۲۶- رفتار ورق پای ستون
۵-۲۷- محافظت از بیس پلیت
۵-۲۸- تراز کردن کف ستون
۵-۲۹- محافظت حدیدها
۵-۳۰- جوش نبشیهای اتصال
۵-۳۱- تیر و انواع آن
۵-۳۲- چگونگی تقویت بالها

۵-۳۳- مقاطع مرکب

۵-۳۴- تیرهای لانه زنبوری
۵-۳۵- تیرهای مختلط
۵-۳۶- طویل کردن ستونها
۵-۳۷- نحوه طویل کردن ستونها
۵-۳۸- ستونها با مقاطع دایرهای
۵-۳۹- ضوابط اجرایی ساختمانهای فولادی
۵-۴۰- الزامات، ضوابط و روابط مهم در خصوص

فصل ششم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

۶-۱- مقدمه
۶-۲- فرآورده‌های سفالی و آجرها
۶-۳- کاشی
۶-۴- سنگ
۶-۵- سنگدانه
۶-۶- سیمان هیدرولیکی و فرآورده‌های سیمانی
۶-۷- مواد افزودنی شیمیایی بتن
۶-۸- آهک و فرآورده‌های آن
۶-۹- گچ و فرآورده‌های آن
۶-۱۰- ملاتهای ساختمانی

۶-۱۱- آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری

۶-۱۲- چوب و فرآورده‌های آن
۶-۱۳- قیر و قطران
۶-۱۴- شیشه
۶-۱۵- رنگ و پوشش ساختمانی
۶-۱۶- عایق رطوبتی
۶-۱۷- عایقهای حرارتی
۶-۱۸-پلیمرهای ساختمانی
۶-۱۹- نانو مواد
۶-۲۰- یراقآلات مهندسی
۶-۲۱- فلزات غیرآهنی
۶-۲۲- مصالح نوین

فصل هفتم: بتن و ساختمان‌های بتن مسلح

۷-۱- مواد تشکیلدهندهی بتن
۷-۱-۱- سیمان
۷-۱-۲- آب
۷-۱-۳- سنگدانه‌ها
۷-۱-۴- مواد افزودنی
۷-۲- مقاومت فشاری بتن و عوامل مؤثر بر آن
۷-۲-۱- نسبت آب به سیمان

۷-۲-۲- نوع سیمان

۷-۲-۳- سن بتن
۷-۲-۴- روش به عمل آوردن بتن
۷-۲-۵- مواد افزودنی
۷-۲-۶- نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی
۷-۳- کارایی بتن و عوامل مؤثر بر آن
۷-۳-۱- میزان آب
۷-۴- پایایی بتن
۷-۳-۲- مصالح مصرفی

۷-۳-۳- سن بتن

۷-۳-۴- درجه حرارت
۷-۴- پایایی بتن
۷-۴-۱- یخبندانهای متناوب
۷-۴-۲- عوامل شیمیایی خورنده
۷-۴-۳- سایش و فرسایش
۷-۴-۴- سنگدانه‌های واکنشزا
۷-۴-۵- خوردگی آرماتور
۷-۵- عوامل کاهش کیفیت سیمان

۷-۶ -پذیرش سیمان

۷-۷- آزمایش گیرش و آزمایش مقاومت فشاری
۷-۸- پذیرش ماسه
۷-۹- پذیرش شن
۷-۱۰- نحوهی محاسبهی حداکثر شن موجود
۷-۱۱- مقاومت بتن در برابر سایش
۷-۱۱-۱- مقاومت فشاری
۷-۱۱-۲- میزان هوا
۷-۱۱-۳- پرداخت سطح بتن
۷-۱۱-۴- فرسایش سطح بتن
۷-۱۱-۵- دانهبندی مصالح

۷-۱۱-۶- اسلامپ

۷-۱۲- خزش
۷-۱۳- ردههای بتن با مقاومت مشخصهی مختلف
۷-۱۴- بتن پیشتنیده
۷-۱۵- نفوذناپذیری بتن
۷-۱۵-۱- نسبت آب به سیمان
۷-۱۵-۲- نسبتهای اختلاط
۷-۱۵-۳- ریختن، عمل آوردن و مراقبت
۷-۱۵-۴- درزهای اجرایی
۷-۱۶- اختلاط مصالح بتن
۷-۱۷- ترتیب ورود مصالح بتن به دستگاه

۷-۱۸- بتن آماده

۷-۱۹- حداکثر زمان حمل بتن
۷-۲۰- انتقال بتن توسط پمپ
۷-۲۱- قالببندی بتن
۷-۲۲- باز کردن قالبها
۷-۲۳- پایههای اطمینان
۷-۲۴- بتنریزی اجرایی ساختمان
۷-۲۵- بتنریزی در هوای سرد
۷-۲۶- بتنریزی در هوای گرم
۷-۲۷- بتنریزی در زیر باران

۷-۲۸- بتنریزی در زیر آب

۷-۲۹- درزهای ساختمان
۷-۲۹-۱- درز اجرایی (یا درز سرد)
۷-۲۹-۳- درز انقطاع
۷-۳۰- بتنهای مخصوص
۷-۳۰-۱- بتن سبک سازهای
۷-۳۰-۲- بتن سبک غیرسازهای
۷-۳۰-۳- بتن سنگین
۷-۳۰-۴- بتن پیشتنیده

۷-۳۰-۵- بتن غلتکی

۷-۳۱- آرماتورگذاری
۷-۳۲- ردهبندی میلگردها از لحاظ مشخصات مکانیکی
۷-۳۳- شبکههای مفتولی
۷-۳۴- خم کردن، بریدن و حداقل قطر خم میلگردها
۷-۳۵- بتن خود تراکم
۷-۳۶- آزمایش تواتر
۷-۳۷- اتصال میلگردها
۷-۳۸- ستونهای بتنی
۷-۳۹- نکات مهم در مورد بتن

فصل هشتم: دیوارچینی

۸-۱- دیوار
۸-۲- انواع دیوارها
۸-۲-۱- دیوار بنایی ساده
۸-۲-۲- دیوارهای بتن مسلح
۸-۲-۳- دیوارهای مخصوص
۸-۳- دیوار در ساختمانهای با مصالح بنایی
۸-۴- دیوار چینهای
۸-۵- ساختمانهای خشتی
۸-۶- دیوار خشتی
۸-۷- دیوار سنگی
۸-۸- دیوار آجری
۸-۹- ویژگیها و الزامات کاربردی آجر
۸-۱۰- دیوار یک نیمه

۸-۱۱- آجرکاری به روش خندانچینی

۸-۱۲- دیوار یک آجره
۸-۱۳- دیوار یک آجره با پیوند بلوکی
۸-۱۴- دیوار یک و نیم آجره کله و راسته
۸-۱۵- دیوار ۵/۱ آجره بلوکی
۸-۱۶- دیوارسازی سبک
۸-۱۷- دیوار یک آجره مجوف
۸-۱۸- دیوار آجری حفرهای جناغی
۸-۱۹- دیوار آجری حفرهای بال کبوتری
۸-۲۰- دیوارسازی آجری توخالی صندوق‌های
۸-۲۱- تقاطع دیوارها
۸-۲۲- دیوارهای بلوک بتنی
۸-۲۳- برخی اصطلاحات دیوارچینی
۸-۲۳-۱- کله و راسته

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

۸-۲۳-۲- ریسمانی کردن کار
۸-۲۳-۳- بندکشی
۸-۲۳-۴- کلافبندی افقی
۸-۲۳-۵- مشخصات و محل تعبیه میلگردها
۸-۲۳-۶- اتصال کلافهای افقی
۸-۲۳-۷- کلافبندی قائم
۸-۲۳-۸- مشخصات و محل تعبیه میلگردها
۸-۲۳-۹- اتصال کلافهای قائم
۸-۲۳-۱۰- معادل کردن کلافهای قائم
۸-۲۳-۱۱- پیوند بلوکی یا انگلیسی
۸-۲۳-۱۲- پیوند هلندی
۸-۲۳-۱۳- پیوند هشتگیر
۸-۲۳-۱۴- پیوند لابند
۸-۲۳-۱۵- دیوار لاریز
۸-۲۳-۱۶- ماکادام (بلوکاژ، قلوهچینی)
۸-۲۳-۱۷- فارسی بر کردن
۸-۲۳-۱۸- سه قدی، کلوک، نیم لانی، قلمدانی
۸-۲۳-۱۹- لغاز (گوشوار)
۸-۲۴- نکات و ضوابط اجرایی دیوارسازی

فصل نهم: کف‌سازی و عایق‌کاری رطوبتی

۹-۱- کفسازی و انواع آن
۹-۱-۱- کفسازی بر روی خاک (یا زمین)
۹-۱-۲- کفسازی طبقات
۹-۱-۳- کفسازی سرویسها در طبقات
۹-۲- قلوهچینی کف

۹-۳- پوشش‌های کف

۹-۳-۱- موزائیک
۹-۳-۲- سنگ
۹-۳-۳- لینولیم
۹-۳-۵- پارکت
۹-۳-۶- لاستیک
۹-۳-۷- PVC:
۹-۳-۸- آرملات
۹-۴- عایقکاری رطوبتی
۹-۵- جذب رطوبت توسط دیوار
۹-۶- مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی
۹-۶-۱- قیر
۹-۶-۲- گونی
۹-۷- عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی
۹-۸- عایقکاری رطوبتی دیوارهای داخلی

۹-۹- عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی

۹-۱۰- عایقکاری رطوبتی دیوارهای خارجی
۹-۱۱- عایقکاری رطوبتی خارجی
۹-۱۲- عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین
۹-۱۳- توضیح دو اصطلاح مهم
۹-۱۳-۱- کرسیچینی

فصل دهم: پله، رامپ، آسانسور و پله برقی

۱۰-۱- پله
۱۰-۲- تعاریف مربوط به پله
۱۰-۲-۱- پاگرد: سطحی است که شخص
۱۰-۲-۲- کف پله: به سطح بالایی
۱۰-۲-۳- ارتفاع پله: به فاصله‌ی عمودی
۱۰-۲-۴- پیشانی پله: قطعه‌ی عمودی
۱۰-۲-۵- گونهی پله: سطوح بغل پله را گونه مینامند.
۱۰-۲-۶- لب پله: به پیشآمدگی کف پله از پیشانی
۱۰-۲-۷- شیار کف پله: در کف پله، یک یا چند شیار
۱۰-۲-۸- ردیف پله: به مجموعه‌ی پله‌های متوالی
۱۰-۲-۹- خط مسیر پله: این خط نشان میدهد
۱۰-۲-۱۰- خط شیب پله: به خطی گفته میشود
۱۰-۲-۱۱- حجم پله: ضخامت سقف زیر یک
۱۰-۲-۱۲- طول راه‌پله: به مجموعه‌ی طول پله و پاگرد
۱۰-۲-۱۳- نردهی پله: نردهی پله به منظور ایمنی

۱۰-۲-۱۴- دستانـداز پله: به وسیلهای گویند

۱۰-۲-۱۵- چشم پله: اگر فاصلهای بین دو ردیف پله باشد
۱۰-۲-۱۶- فضای پله: به سطحی میگویند که پلهها
۱۰-۳- ارتفاع و کف پله
۱۰-۴- عرض پله و پاگرد
۱۰-۵- ارتفاع سرگیر پله
۱۰-۶- پله فرار
۱۰-۷- مقررات حفاظت ساختمانها در برابر حریق
۱۰-۸- رامپ
۱۰-۹- شیب رامپ
۱۰-۱۰- رامپهای عابر پیاده (در اماکن عمومی)
۱۰-۱۱- رامپهای جدول (یا رامپ در فضای شهری)
۱۰-۱۲- رامپهای دسترسی به پارکینگ
۱۰-۱۳- شیبراه در حفاظت ساختمانها در برابر حریق
۱۰-۱۴- آسانسور و پلکان برقی بر اساس مبحث پانزدهم

 فصل یازدهم: سقف

۱۱-۱- سقف و انواع آن
۱۱-۲- سقف‌های مستوری
۱۱-۳- سقف طاق ضربی
۱۱-۴- سقف تیرچه و بلوک
۱۱-۴-الف- تیرچه‌های بتنی و خرپای فلزی
۱۱-۴-ب- تیرچه‌های با قالب فلزی
۱۱-۴-د- تیرچه‌های فلزی با جان باز (کرمیت)
۱۱-۵- سقف کاذب
۱۱-۵-الف- سقف کاذب بارابیتس و اندود
۱۱-۵-ب- سقف کاذب با آکوستیک
۱۱-۵-ج- سقف کاذب با قطعات گچی
۱۱-۵-د- سقف کاذب با لمبه چوبی
۱۱-۶- سقف شیبدار
۱۱-۶-۱- پوشش سقفهای شیبدار

۱۱-۷- سقف دال بتنی دو طرفه

۱۱-۸- سقف مرکب (کامپوزیت)
۱۱-۹- سقفهای منحنی
۱۱-۹-۱- قوس نیمدایره
۱۱-۹-۲- قوس دایره
۱۱-۹-۳- قوس اژیوی ساده
۱۱-۹-۴- قوس اژیوی چهار قسمتی
۱۱-۱۰- مصالح مصرفی در سقف ساختمانهای بنایی

فصل دوازده: ملات

۱۲-۱- ملات و انواع آن
۱۲-۱-الف- ملات آبی
۱۲-۱-ب- ملاتهای هوایی
۱۲-۱-۱- ملات ساروج
۱۲-۱-۲- ملات سیمان بنایی
۱۲-۱-۳- ملات ماسه آهک
۱۲-۱-۴- ملات سیمان ـ پوزولانی و آهک ـ پوزولانی
۱۲-۱-۵- ملات گچ و پرلیت
۱۲-۱-۶- ملات گچ و خاک
۱۲-۱-۷- ملات گچ و آهک

۱۲-۱-۸- ملات گل آهک

۱۲-۱-۹- ملات شفته آهکی
۱۲-۱-۱۰- ملات گچ کشته
۱۲-۱-۱۱- ملات گچ خالص
۱۲-۱-۱۲- ملات کاهگل و گل
۱۲-۱-۱۳- ملات گچ مرمری
۱۲-۱-۱۴- ملات ماسه سیمان
۱۲-۱-۱۵- ملات باتارد
۱۲-۱-۱۶- ملاتهای ضد اسید
۱۲-۱-۱۷- ملات گچ و ماسه
۱۲-۱-۱۸- ملاتهای قیری (ماسه آسفالت)
۱۲-۲- نکات مهم در خصوص ملاتها

فصل سیزدهم: نماسازی

۱۳-۱- نماسازی و انواع آن
۱۳-۲- نماسازی با آجر
۱۳-۳- نماسازی با آجر گری
۱۳-۴- نماسازی با آجر تراش و آبساب
۱۳-۵- نماسازی با آجر ماشینی

۱۳-۶- اجرای نماسازی با آجر

۱۳-۷- نقشهای مختلف نماسازی با آجر
۱۳-۸- مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری
۱۳-۹- نماسازی با سنگ
۱۳-۱۰- ملات مصرفی برای دیوارهای سنگی
۱۳-۱۱- روش نماسازی با سنگ
۱۳-۱۲- انواع نماسازی
۱۳-۱۲-۱- نماسازی با سنگهای غیرمنظم
۱۳-۱۲-۲- نماسازی با سنگهای منظم
۱۳-۱۲-۳- نماسازی با سنگ پلاک
۱۳-۱۴-۱- چکشکاری آجدار
۱۳-۱۴-۲- شکلدهی سوزنی
۱۳-۱۳- نماسازی با گچ
۱۳-۱۴- نماسازی با اندودها
۱۳-۱۵- نماسازی با مواد و مصالح شیمیایی
۱۳-۱۶- روشهای تمیزکاری برای انواع نماها
۱۳-۱۶-الف- سنگهای آهکی
۱۳-۱۶-ب- سنگهای آذرین
۱۳-۱۶-ج- نماهای آجری
۱۳-۱۷- نکات نماسازی

فصل چهاردهم: کف‌سازی بام

۱۴-۱- کفسازی بام مسطح
۱۴-۲- زیرسازی
۱۴-۳- شیببندی
۱۴-۴- عایقکاری بام
۱۴-۵- دستانداز اطراف بام
۱۴-۶- محافظت از عایقکاری
۱۴-۷ جزئیات اجرای کفسازی بام

کلیدواژه

عمران نظارت- بهمن ماه  سال ۹۴

عمران اجرا-بهمن ماه سال ۱۳۹۴

معماری نظارت-بهمن ماه سال ۱۳۹۴

معماری اجرا-بهمن ماه سال ۱۳۹۴

عمران نظارت- شهریورماه سال ۱۳۹۵

معماری نظارت- شهریورماه سال ۱۳۹۵

عمران اجرا- شهریورماه سال ۱۳۹۵

معماری اجرا- شهریورماه سال ۱۳۹۵

عمران نظارت- اسفندماه سال ۱۳۹۵

معماری نظارت- اسفندماه سال ۱۳۹۵

عمران اجرا- اسفندماه سال ۱۳۹۵

معماری اجرا- اسفندماه سال ۱۳۹۵

منابع و مآخذ
وزن 240 g
ابعاد 25 × 17 × 1.5 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *