فروش ویژه!

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

تومان64,900

نویسنده/ مترجم مهندس سینا فتح الله زاده
ناشر نوآور
تعداد صفحات 216
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 5
شابک 9786001681813
سی‌دی ندارد
وزن 311 گرم
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

🛒 برای خرید این کتاب با ”تخفیف ویژه” روی ”افزودن‌به‌سبد‌خرید” کلیک نمایید.

 آخرین بروزرسانی موجودی کتاب‌ها: 60 دقیقه قبل

توضیحات

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

 کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک :

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه :

فصل دوم: اصول ارتعاش :

مقدمه
۲ـ۱ـ تعاریف اساسی
ارتعاش آزاد:
ارتعاش جبری
درجه آزادی
۲ـ۲ـ سیستم با یک درجه آزادی
۲ـ۲ـ۱ـ ارتعاش آزاد یک سیستم جرم ـ فنر
۲ـ۲ـ۲ـ ارتعاش جبری در یک سیستم جرم ـ فنر
۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ حداکثر نیروی وارد بر بستر پی
۲ـ۲ـ۳ـ ارتعاش آزاد و میرا
۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ حالت‌های مختلف میرایی
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ
۲ـ۲ـ۴ـ ارتعاشات جبری مداوم توام با میرایی
۲ـ۳ـ سیستم با دو درجه آزادی
۲ـ۳ـ۱ـ ارتعاش آزاد
۲ـ۲ـ۳ـ ارتعاش جبری، وارد بر جرم
۲ـ۳ـ۳ـ ارتعاش جبری، وارد بر جرم
۲ـ۳ـ۴ـ تغییر مکان‌های دوگانه دو دوران یک سیستم جرمـ فنر (ارتعاش آزاد)
حل مسائل
اصول ارتعاشی

فصل سوم: امواج در محیط‌های الاستیک :

مقدمه
۳ـ۱ـ قانون هوک (Hook)
۳ـ۲ـ امواج تنشی الاستیک در یک میله
۳ـ۲ـ۱ـ امواج الاستیک طولی در یک میله
۳ـ۲ـ۲ـ امواج پیچشی در یک میله
۳ـ۳ـ شرایط انتهایی ارتعاشات طولی در میله‌های کوتاه
۳ـ۳ـ۱ـ شرایط انتهایی آزاد ـ آزاد
۳ـ۳ـ۲ـ شرایط انتهایی گیردار ـ گیردار
۳ـ۳ـ۳ـ شرایط انتهایی گیردار ـ آزاد
۳ـ۴ـ امواج تنشی در یک محیط الاستیک نامحدود
۳ـ۴ـ۱ـ ارتباط سرعت امواج و خواص خاک
۳ـ۵ ـ امواج تنشی در یک محیط نیمه محدود الاستیک
۳ـ۵ ـ ۱‌ـ امواج رایلی (Rayleigh)
۳ـ۵ ـ۲‌ـ جابجایی‌های ناشی از امواج رایلی
۳ـ۵ ـ۳ـ کاهش دامنه (Attenuation) امواج الاستیک با جابجایی

فصل چهارم: مشخصات دینامیکی خاک‌های بارگذاری شده :

مقدمه
۴ـ۱ـ آزمایش ستون تشدید
۴ـ۱ـ۱ـ در حالت انتهایی آزاد
۴ـ۱ـ۲ـ بدست آوردن و E در حالت گیردار ـ آزاد
۴ـ۲ـ انعکاس و شکست امواج الاستیک ـ اصول اساسی
۴ـ۳ـ بررسی شکست امواج لرزه‌ای در لایه‌های افقی
۴ـ۴ـ بررسی شکست امواج در خاک‌ها با لایه‌بندی مایل
۴ـ۵ ـ بررسی انعکاس در خاک
۴ـ۵ ‌ـ ۱ـ لایه‌بندی افقی
۴ـ۵ـ۲ـ لایه‌بندی مایل
۴ـ۶ـ اکتشافات لایه‌های زیرین توسط ارتعاشات پایدار
۴ـ۷ـ اکتشافات خاک توسط روش‌های حفر چاهک
۴ـ۷ـ۱ـ روش Up – Hole
۴ـ۷ـ۲ـ روش Down – Hole
۴ـ۷ـ۳ـ روش Cross – Hole
۴ـ۸ ـ روابط مربوط به مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D)
۴ـ۸ ـ۱ـ مدول برشی و نسبت میرایی در ماسه
۴ـ۸ ـ۲ـ مدول برشی و نسبت میرایی در شن ها
۴ـ۸ ـ۳ـ مدول برشی و نسبت میرایی در رس‌‌ها
۴ـ۸ـ۴ـ مدول برشی و نسبت میرایی برای ماسه‌های سیمانی شده
حل مسائل
مشخصات دینامیکی خاک‌های بارگذاری شده

فصل پنجم: ارتعاش فنداسیون :

مقدمه
۵ـ۱ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم پی‌های دایره‌ای
۵ـ۲ـ روابط مربوط به ارتعاش دورانی (Rocking) پی‌های دایره‌ای
۵ـ۳ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشی پی‌های دایره‌ای
۵ـ۴ـ روابط مربوط به ارتعاش پیچشی (Torsional) پی‌های دایره‌ای
۵ـ۵ ـ روابط مربوط به ارتعاش ماشین‌آلات ضربه‌ای بر روی فنداسیون
۵ـ۶ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم برای فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون
۵ـ۷ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشی برای فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون
۵ـ۸ـ روابط مربوط به ارتعاش دورانی (Rocking) فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون

۵ـ۹ـ روابط مربوط به ارتعاش پیچشی (Torsional) برای فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون
حل مسائل
ارتعاش فنداسیون

فصل ششم: ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی :

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

مقدمه
۶ـ۱ـ ظرفیت باربری نهایی دینامیکی در ماسه
۶ـ۲ـ ظرفیت باربری نهایی دینامیکی در رس‌ها
۶ـ۳ـ ظرفیت باربری دینامیکی و نشست خاک‌های دانه‌ای در هنگام زلزله
حل مسائل
ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی

فصل هفتم: فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای حائل :

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

مقدمه
۷ـ۱ـ تئوری فشار محرک زمین Mononobe – Okabe
۷ـ۲ـ محاسبه براساس مقادیر
۷ـ۳ـ تأثیر پارامترهای مختلف بر روی مقدار ضریب فشار محرک خاک
۷ـ۴ـ نتایج مدل‌های آ‌زمایشگاهی برای ضریب فشار محرک خاک
۷ـ۴ـ۱ـ دوران دیوار حول نقطه پایینی
۷ـ۴ـ۲ـ انتقال و جابجایی دیوار
۷ـ۴ـ۳ـ دوران دیوار حول نقطه بالایی دیوار
۷ـ۵ـ محل برآیند نیروی محرک
۷ـ۵ ـ۱ـ دوران حول نقطه پایینی دیوار
۷ـ۵ ـ۲ـ انتقال دیوار
۷ـ۵ ـ۳ـ دوران حول نقطه بالایی دیوار
۷ـ۶ـ طراحی دیوار حائل ثقلی براساس تغییر مکان‌های محدود
۷ـ۷ـ تأثیر فشارهای هیدرودینامیکی آب‌های منفذی
۷ـ۸ ـ فشار مقاوم دینامیکی در دیوارهای حائل
حل مسائل
فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای حائل

فصل هشتم: روانگرایی خاک :

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

مقدمه
۸-۱- روابط مربوط به بررسی روانگرایی خاک
۸-۱-۱- روابط مرتبط به مقاومت برشی متوسط خاک
۸-۱-۲- روابط مربوط به تنش برشی متناوب
۸-۲- آنالیز روانگرایی از آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد
۸-۳- بررسی روانگرایی خاک با استفاده از کرنش
۸-۴- مقابله جهت کاهش روانگرایی
حل مسائل
روانگرایی خاک

فصل نهم: فنداسیون ماشین‌آلات بر روی شمع‌ها :

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

مقدمه
۹-۱- شمع‌ها تحت تأثیر ارتعاشات قائم
۹-۱-۱- شمع‌های اتکایی
۹-۱-۲- شمع های اصطکاکی
۹-۱-۲-۱- تک شمع
۹-۱-۲-۲- گروه شمع
۹-۱-۲-۳- گروه شمع همراه با کلاهک
۹-۱-۳- روابط مربوط به پاسخ سیستم
۹-۲- شمع‌های تحت تأثیر ارتعاشی لغزشی
۹-۲-۱- تک شمع
۹-۲-۲- گروه شمع
۹-۲-۳- گروه شمع همراه با کلاهک
۹-۲-۴- روابط مربوط به پاسخ سیستم
۹-۳- شمع‌های تحت تأثیر ارتعاش دورانی (Rocking)
۹-۳-۱- تک شمع
۹-۳-۲ گروه شمع
۹-۳-۳- گروه شمع همراه با کلاهک
۹-۳-۴- روابط مربوط به پاسخ سیستم
۹-۴- ارتعاش پیچشی (Torsional) شمع‌های مدفون
۹-۴-۱- تک شمع
۹-۴-۲- گروه شمع همراه با کلاهک
۹-۴-۳- روابط مربوط به پاسخ سیستم
حل مسائل
فنداسیون ماشین‌آلات بر روی شمع‌ها

فصل دهم: پایداری لرزه‌خیزی خاکریزها :

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک

مقدمه
۱۰-۱- معادلات ارتعاش آزاد یک خاکریز
۱۰-۲- معادلات ارتعاش جبری یک خاکریز
۱۰-۳- روش تقریبی در محاسبه بیشترین خزش شتاب و پریود طبیعی یک خاکریز
۱۰-۴- آنالیز پایداری برای شیب‌های رسی
۱۰-۵- آنالیز پایداری Majumdar برای خاک
۱۰-۶- آنالیز پایداری Prater برای خاک
۱۰-۷- آنالیز پایداری شیب با خاک به روش قطعات
۱۰-۸- بدست آوردن تغییر شکل شیب ناشی از زلزله
حل مسائل
پایداری لرزه‌خیزی خاکریزها

بنیاد مهندسی ایران

وزن 311 g
ابعاد 24 × 17 × 1 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید