کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی

کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها جهت انتخاب کارشناسان واجد شرایط از بین مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که عضو سازمان هستند، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در قالب دستورالعمل جدید سال ۱۴۰۰ تهیه کرده است. به همین …

کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی ادامه »