رشته معماري(طراحي)

منابع آزمون نظام مهندسی معماری

رشته معماری(طراحی)
مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۹۶)مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)مبحث بیستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)مبحث بیست و یکم ( پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماریمبانی طراحی معماری *جزئیات اجرائی ساختمان *ضوابط بلند مرتبه سازی *ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین* * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
 رشته معماری(نظارت)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)  – دانلود غلط نامهمبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) (۱۳۹۲)مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-( ۱۳۸۹)مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)مکانیک خاک ، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبانروش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان هاقوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کارمقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازقراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
 رشته معماری(اجرا)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)مبحث دوم: ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)  – دانلود غلط نامهمبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) (۱۳۹۲)مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (۱۳۹۶ )مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی(۱۳۹۲)راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات*روشها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان*ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرائی کشور*مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار*مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز*قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه* * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتاب های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *